Name: Hameed Zaheer
Shayer: Sanaulllah Hejran
Singer: Sanullah Hijran
Music: Haji Nazar
Studeo: Qadeem Khan
By: Shahid Mandokhail
Format .mp3
Free Download

Hameed Zaheer New Pashto Songs Free Download 

Song 01 DownloadSong 02 DownloadSong 03 DownloadSong 04 DownloadSong 05 DownloadSong 06 Download